معرفی دکتر هوشنگ جعفرپور - معاونت غذا و دارو

براساس مصوبه 27/4/1388 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دانشکده علوم پزشکی لارستان تشکیل و بر اساس مصوبه مورخه 18/4/1392 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ارتقاء پیدا کرد. ریاست دانشکده در ابتدا با آقای دکتر علیرضا یاراحمدی و پس از حدود یک سال فعالیت جای خود را به جناب آقای دکتر حسین فرامرزی واگذار نمودند. 

dr-jafarpour

اهداف

 • ارتقای سطح سلامت جامعه
 • افزایش سطح امنیت غذا
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
 • افزایش فرایند تحقیقات كاربردی در عرصه کاری

استراتژی ها

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • بهبود مهارت های فنی در زمینه های کیفیتا
 • تقویت واحد پژوهش و ارتقاء کیفی اطلاع رسانی
 • اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی

چشم انداز

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • ایجاد مركز آزمایشگاههای مرجع كنترل غذا و دارو
 • ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو
 • پاسخگویی به انتظارات مردم و ارتقاء رضایتمندی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

حوزه معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی

0

تعداد نیروی شاغل

0

تعداد واحدهای تحت پوشش

0

تعداد داروخانه های تحت پوشش