معرفی مریم عادل - رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد انگل شناسی
شرح وظایف:
۱ هماهنگی و نظارت بر استاندارد سازی روشهای آزمایشگاهی
۲ برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توانمندسازی و ارتقاء علمی کارکنان آزمایشگاهی
۳ مشارکت در جلسات
۴ نظارت و اجرای دقیق مقررات و دستورالعمل های آزمایشگاهی

اهداف

 • ارتقای سطح سلامت جامعه
 • افزایش سطح امنیت غذا
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
 • افزایش فرایند تحقیقات كاربردی در عرصه کاری

استراتژی ها

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • بهبود مهارت های فنی در زمینه های کیفیتا
 • تقویت واحد پژوهش و ارتقاء کیفی اطلاع رسانی
 • اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی

چشم انداز

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • ایجاد مركز آزمایشگاههای مرجع كنترل غذا و دارو
 • ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو
 • پاسخگویی به انتظارات مردم و ارتقاء رضایتمندی

فرم ها

فرآیندها

آئین نامه ها

مناقصه ها و مزایده ها